Languages

Kankantan hen iFarangao

Welcome-ayu hen antoy page hen kankantan hen iFarangao. Ammay ah changrén hen kankanta way mekanta ah mismu way ale te ma-awatan way térén hen laychénay aryén.